Política de protecció de dades personals

La Política de Protecció de Dades de Mútua General de Catalunya, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa (en endavant, MGC) preveu, en relació amb les dades personals dels seus mutualistes, el tractament que en fa, la legitimitat de la seva obtenció, la seva conservació, la possibilitat de comunicar-les i els drets que assisteixen els interessats, d’acord amb la normativa vigent en la matèria.

A aquests efectes, l’informem dels aspectes següents:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  • Identitat: Mútua General de Catalunya, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa
  • NIF: V-08846644
  • Adreça postal: C/ Tuset, núm. 5-11, 08006 Barcelona
  • Telèfon: 93 414 36 00
  • Adreça electrònica: bustia@mgc.es
  • Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@mgc.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat principal amb què tractem les seves dades personals resideix en el compliment de les obligacions derivades de la contractació de l’assegurança, com ara gestionar la sol·licitud d’assegurança, determinar-ne el risc i calcular-ne la prima, i, si escau, complir, controlar i executar les prestacions assegurades.

També tractem les seves dades amb finalitats accessòries, per informar-lo de productes i serveis que siguin del seu interès, ofertes o promocions especials, i per al lliurament d’obsequis i la participació en sorteigs, relacionats amb l’activitat de MGC o de les entitats en què aquesta hi participi o hi estigui vinculada, incloent-hi l’elaboració de perfils per oferir productes i serveis d’acord amb els seus interessos. Aquesta informació es podrà proporcionar per qualsevol canal habitual de comunicació, inclosa la via electrònica, per mitjà del qual li farem arribar també revistes i butlletins informatius sobre les activitats pròpies de l’entitat.

D’altra banda, tractarem les seves dades quan s’hagin d’elaborar, fins i tot una vegada acabada la relació contractual, estudis amb finalitats de col·laboració estadística actuarial o de prospecció tècnica i comercial, enquestes i control de qualitat, així com per prevenir el frau.

Les instal·lacions de MGC disposen d’un sistema de videovigilància per mitjà del qual es registren imatges a temps real dels usuaris, amb una finalitat exclusivament de seguretat i control d’accés a les instal·lacions.

En darrer terme, s’utilitzaran, en cas que fos necessari, les converses telefòniques registrades derivades de la sol·licitud, subscripció i execució de les assegurances contractades, per a controls de qualitat o com a mitjà de prova en reclamacions y/o procediments judicials o arbitrals, preservant-ne la confidencialitat.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades es conservaran durant la vigència del contracte d’assegurança i en atenció a les possibles responsabilitats derivades d’aquesta relació, d’acord amb els terminis de prescripció establerts legalment.

Així mateix, les conservarem fins que siguin necessàries per a les finalitats del tractament per al qual vostè va atorgar el consentiment.

En qualsevol cas, les seves dades es conservaran durant els terminis legals de conservació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte d’assegurança subscrit amb MGC o la seva gestió precontractual, així com el compliment de les obligacions legals que corresponguin.

Així mateix, en el cas de les finalitats accessòries, la legitimació per tractar les seves dades la constitueix el consentiment atorgat, d’acord amb les finalitats descrites.

En darrer terme, i en resum, la legitimació per al tractament de les seves dades rau en l’interès legítim de MGC per dur a terme l’activitat asseguradora, oferir-li nous productes i serveis adaptats als seus interessos o fer estudis i càlculs estadístics o actuarials, de prospecció tècnica i comercial i de control de qualitat.

Les dades requerides en la sol·licitud de l’assegurança són obligatòries per formalitzar el contracte, i la seva negativa a subministrar-les impossibilitaria l’efectivitat del contracte.

D’altra banda, les dades personals de salut han de declarar-se obligatòriament d’acord amb el qüestionari de salut que se li plantegi, i l’omissió o falta de veracitat en les respostes a les preguntes que se li formulin pot donar lloc a l’exclusió de cobertura, a l’anul·lació de contracte i, fins i tot, a no poder atendre determinades reclamacions.

En cas que les dades siguin facilitades per una persona que no en sigui la titular, aquesta té l’obligació d’informar-lo de la comunicació i, quan sigui necessari pel seu tractament per part de MGC, a haver-ne obtingut el seu consentiment per a les finalitats que corresponguin. En el cas de menors d’edat, MGC només en tractarà les dades si prèviament té el consentiment o l’autorització del titular de la seva pàtria potestat o tutela legal. A aquests efectes, MGC farà esforços raonables per verificar el consentiment o l’autorització.

No es podran fer efectives les prestacions cobertes en cas d’oposició al tractament de les dades, a causa de la impossibilitat de determinar aspectes regulats en el contracte d’assegurança.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

MGC comunicarà les seves dades, en l’exercici de les seves funcions pròpies, a entitats en les quals participi o hi estigui vinculada, a altres persones, entitats i institucions que col·laborin amb MGC per a la prestació de serveis, o amb les que cooperi per raons de reassegurança o tramitació de sinistres, i amb les entitats financeres per a la domiciliació bancària.

Així mateix, les seves dades, incloses les de salut, es podran comunicar als metges i professionals de la salut, hospitals i centres sanitaris, per prestar l’assistència garantida, així com per sol·licitar o verificar d’aquests prestadors de serveis sanitaris les causes i antecedents mèdics que motivenles prestacions demanades o les declaracions incloses en el qüestionari de salut.MGC no realitzarà, en cap cas, transferències internacionals de les seves dades, ni les comunicarà a tercers, llevat d’obligació legal o amb el seu previ consentiment.

Quin compromís assumim pel que fa al tractament de les seves dades?

MGC adopta les mesures necessàries en el tractament de les seves dades per evitar-ne l’alteració, la pèrdua o el tractament o accés no autoritzat, les quals seran tractades respectant la legislació vigent i observant totes les mesures de seguretat que en garanteixin la seva confidencialitat.

Les dades que tractem seran les adequades, pertinents i no excessives per a les finalitats descrites.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Els drets que l’assisteixen, d’acord amb la normativa aplicable, són, d’una banda, el dret a confirmar si MGC disposa de les seves dades, a accedir-hi i a demanar-ne la rectificació si són incorrectes o, si escau, a sol·licitar que siguin suprimides si considera que ja no són necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

Així mateix, té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies, la possibilitat d’oposar-se a l’esmentat tractament, o la portabilitat de les dades facilitades a l’entitat.

Finalment, té dret a retirar el consentiment d’una finalitat de tractament diferent de l’execució del contracte, sense que això en condicioni l’execució.

Com puc exercir aquests drets davant de MGC?

L’informem que podrà exercir els drets anteriors d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat adreçant-se a la seu de l’entitat (C/ Tuset, núm. 5-11, 08006 Barcelona) o mitjançant correu electrònic a bustia@mgc.es, acreditant la seva identitat mitjançant fotocòpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

Per a més informació accedeixi a: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Finalment, en el cas que necessiti més informació en relació amb l’exercici d’aquests drets o vulgui presentar una reclamació, haurà d’adreçar-se a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es – C/ Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid).